Regulamin konkursu fotograficznego „Aktywny Urlop z Sercem”

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorami konkursu fotograficznego „Aktywny Urlop z Sercem”, zwanego dalej „Konkursem” są Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą i adresem: ul. Stawki 3A/1-2, 00-193 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939, o numerze NIP: 954-21-39-638, oraz Krzysztof Gojdź działający pod firmą G-PHARMA Consulting, ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa, NIP 597-147-00-76, podmioty organizujące Centralne Obchody Światowego Dnia Serca 2016 w Warszawie., zwanymi dalej „Organizatorami”.

2. Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

3. Konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez uczestnika Konkursu („Uczestnik”), jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego lub nieodpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie („Regulamin”). W tym też zakresie Uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu lub na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II. Cel i tematyka Konkursu

Celem Konkursu jest zarejestrowanie aktywności fizycznej podczas urlopu, związanej z profilaktyką chorób serca i promocją aktywnego i zdrowego trybu życia. Tematyką Konkursu są różnorodne formy dbania o serce. W Konkursie chodzi o to, by każde zdjęcie przedstawiało aktywność dla serca.

II. Uczestnicy konkursu

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych fotografią oraz tych, którzy chcą szerzyć idee aktywnego spędzania urlopu.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ma ukończone 18 lat

c) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook

3. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, której Organizator może zażądać w każdym momencie trwania Konkursu.

4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem lub przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. Przesłanie pracy konkursowej w komentarzu pod wskazanym postem jest równoznaczne z deklaracją spełnienia powyższych zapisów.

III. Zgłaszanie prac

1. Zgłoszenia udziału w Konkursie będą przyjmowanie w komentarzach pod postem konkursowym: na fanpage’u Organizatorów „Polacy Mają Serce”. Konkurs polega na opublikowaniu zdjęcia pod postem konkursowym. Zdjęcie musi być w formacie JPG, a wielkość pliku nie może przekroczyć 500 KB. (W razie potrzeby Uczestnik zostanie powiadomiony o konieczności nadesłania zdjęcia w lepszej rozdzielczości). Organizator zastrzega, że przesłanie zdjęcia do Konkursu w inny sposób nie będzie uwzględniane.

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 pracę (zdjęcie)

3. Zgłoszenia do Konkursu (zdjęć) mogą być dokonywane do 30 sierpnia 2016 roku włącznie.

4. Obróbka zdjęć przesłanych na Konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na globalnych zmianach - rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie niespełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

5. Fotografie zgłaszane na Konkurs mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach.

6. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.

7. Prace niespełniające wymogów Regulaminu zostaną odrzucone.

8. Przesłanie pracy konkursowej w komentarzu pod wskazanym postem jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do Konkursu i akceptacją niniejszych ustaleń i całej treści Regulaminu. Jednocześnie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatorów w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

9. Zamieszczenie fotografii w galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorom przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu na stronie www.swiatowydzienserca.pl, a zgody także na wykorzystanie wizerunku osoby/osób umieszczonych na zdjęciu, przy czym Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za umieszczenie na zdjęciu osoby, która takiej przedmiotowej zgody nie udzieliła.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.

11. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w ust.9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

IV. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu

1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.

2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.

3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.

4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.

5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione drogą elektroniczną przez prywatną wiadomość na Facebooku.

7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie www.swiatowydzienserca.pl oraz fanpage’u na facebooku Polacy Mają Serce.

8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 18 września 2016 roku na warszawskim Podzamczu.

V. Nagrody

1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają następujące nagrody:

a) za największą liczbę polubień (lajków) zdjęcia – Dyplom Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dla Propagatora Profilaktyki Chorób Serca oraz nagroda rzeczowa o wartości 200,00 zł.

b) za zajęcie I miejsca – Dyplom Polskiego Towarzystwa Kadriologicznego dla Propagatora Profilaktyki Chorób Serca oraz nagroda rzeczowa o wartości 700,00 zł.

c) za zajęcie II miejsca – Dyplom Polskiego Towarzystwa Kadriologicznego dla Propagatora Profilaktyki Chorób Serca oraz nagroda rzeczowa o wartości 500,00 zł.

d) za zajęcie III miejsca – Dyplom Polskiego Towarzystwa Kadriologicznego dla Propagatora Profilaktyki Chorób Serca oraz nagroda rzeczowa o wartości 100 zł.

2. Nagrody w Konkursie o łącznej wartości 1.500,00 zł.

3. Jury ma prawo do innego podziału puli nagród.

4. Nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.

5. Nagrody będą wręczone/wysłane.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.swiatowydzienserca.pl

2. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu i wysłanie Formularza Zgłoszeniowego Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym poinformują na stronie internetowej www.swiatowydzienserca.pl oraz fanpage’u na Facebooku Polacy Mają Serce.