Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych na najciekawszą pracę o tematyce „Polacy Mają Serce”

Konkurs realizowany w ramach centralnych obchodów Światowego Dnia Serca 2016

§ 1
Organizator konkursu plastycznego/literackiego

Organizatorami konkursu („Konkurs”) są Polskie Towarzystwo Kardiologiczne z siedzibą

i adresem: ul. Stawki 3A/1-2, 00-193 Warszawa, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204939, o numerze NIP: 954-21-39-638, oraz Krzysztof Gojdź działający pod firmą G-PHARMA Consulting, ul. Racławicka 98 02-634 Warszawa, NIP 597-147-00-76, organizatorzy Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 2016 w Warszawie.

§ 2
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja profilaktyki i leczenia chorób serca oraz zdrowego trybu życia wśród przedszkolaków poprzez działalność plastyczną.

§ 3
Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie grupy dzieci w wieku przedszkolnym, przy czym dokonującym zgłoszenia udziału w Konkursie i laureatem może być wyłącznie przedszkole, do którego uczęszcza grupa dzieci będących autorami nagrodzonych prac plastycznych.

2. W Konkursie mogą wziąć udział grupy dzieci z przedszkoli znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

3. Praca konkursowa powinna mieć charakter zbiorowy.

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych.

5. Każda grupa przedszkolna może przesłać maksymalnie po jednej pracy każdego typu.

6. Etapy Konkursu:

a) Przygotowanie prac plastycznych przez dzieci.

b) Przesłanie prac pocztą na adres G-PHARMA Consulting Krzysztof Gojdź,

ul. Racławicka 98, 02-634 Warszawa z dopiskiem Konkurs PTK.

c) Ocena nadesłanych prac przez jury Konkursu.

d) Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozdanie nagród na scenie głównej

18 września 2016 roku podczas Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca oraz na stronie www. swiatowydzienserca. pl

§ 4
Warunki przyjęcia pracy plastycznej

1. Temat: ilustrowany przykład opowiadający na temat „Polacy mają serce”.

2. Forma pracy - grupowa - wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp. ) .

3. Format prac plastycznych od A4 do A2.

4. Każda praca musi być opisana: nazwa grupy, pełny adres przedszkola oraz nr telefonu, imię i nazwisko pełnoletniej osoby koordynującej konkurs w placówce.

5. Nadesłane prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane na innych konkursach, a ich nadesłanie równoznaczne jest z potwierdzeniem tego faktu.

6. Uczestnicząca placówka przystępując do Konkursu oświadcza, że autorem nadesłanej pracy są dzieci z placówki oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.

7. Nadesłanych prac nie zwraca się.

§ 5
Kryterium oceny

1. Walory artystyczne i estetyczne.

2. Ciekawa interpretacja proponowanej tematyki.

3. W celu rozstrzygnięcia Konkursu Organizatorzy powołają Komisję Konkursową, która przy wyłonieniu laureatów, będzie opierać się o kryteria wskazane w ust. 1-2.

§ 6
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Przystąpienie przedszkola do udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie/dostarczenie przez placówkę, prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, dostępnego również na stronie: www. swiatowydzienserca. pl

2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac przez ich publiczne wystawienie, wyświetlenie i publikację w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie.

3. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekunów oraz danych przedszkola w działaniach niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm. ) .

4. Organizator nie weźmie pod uwagę prac plastycznych, jeżeli nie będą spełniały wskazanych wyżej kryteriów, w szczególności, jeżeli:

a) zgłoszenie przedszkola do Konkursu nie zostanie dokonane na wymaganym formularzu określonym w § 4 ust. 1,

b) zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych lub dane te będą nieczytelne,

c) prace plastyczne zostaną dostarczone w stanie uniemożliwiającym ich ocenę oraz późniejsze wykorzystanie,

d) prace będą naruszać prawa lub dobra osobiste osób trzecich,

e) zgłoszenie zostanie przesłane po terminie określonym w niniejszym regulaminie.

5. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www. swiatowydzienserca. pl

§ 7
Nagrody

1. Przedszkola, które zostaną laureatami, otrzymają dnia 18 września 2016 r. pamiątkowe dyplomy oraz nagrody:

a. Miejsce I - Warsztaty Bylab – firma Bayer,

b. Miejsce II – Prywatne warsztaty kulinarne zorganizowane przez platformę Mało Mi,

c. Miejsce III – Zestaw książek edukacyjnych.

2. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Prace należy przesyłać do 10 września 2016 r.

2. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 18 września 2016 r. podczas uroczystych Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą lub cudzych danych.

4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na ewentualne wykorzystanie prac do druku ulotek lub publikacji w dowolnym nakładzie, publikowania w Internecie oraz prezentowania prac na wystawach organizowanych przez organizatorów Centralnych Obchodów Światowego Dnia Serca 2016.

§ 9
Informacje dodatkowe

1. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie do dnia zakończenia nadsyłania prac konkursowych. Ewentualne zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej www. swiatowydzienserca. pl

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy Konkursu.

3. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy przesyłać przez zakładkę kontakt na stronie www. swiatowydzienserca. pl

Pobierz Formularz Zgłoszeniowy